چرا برخی زنان متاهل احساس تنهایی می‌کنند؟! تنها بودن و داشتن احساس تنهایی، دو موضوع یکسان نیستند. بسیاری از زنان می‌توانند وقت خودشان را به‌تنهایی بگذرانند ولی احساس تنهایی نکنند، درحالی که بعضی از زنان وقتی که کنار همسرشان هستند، باز هم عمیقا احساس تنهایی دارند. احساس تنهایی با حالت‌هایی مانند طردشدگی، رهاشدگی و پوچی […]

> ادامه مطلب